kopf.gif (8532 Byte)
bogen1.gif (10789 Byte) stern.gif (24687 Byte) bogen2.gif (11776 Byte)
Kiel oni farighas bahaano ?

Vidu chi-malsupre aktualajn kaj interesajn bahaajn tekstojn diverstemajn
Alklaku tiujn flagetojn     por legi informojn en la koncerna  lingvo nacia.

Ekzistas ankaù en la TutTera Teksajho grandaj bibliotekoj virtualaj, kie vi povos
legi multajn librojn pri Baha-ismo en la lingvoj angla, franca, araba kaj persa.

"La tago alproksimighas, kiam chiuj popoloj de la mondo akceptos universalan lingvon kaj komunan skribon.
Kiam tio estos atingita, chiu homo, kiun ajn urbon li vizitos, kvazaù eniros en sian propran domon..." Bahá'u'lláh

"Tiu vere estas homo, kiu hodiaù dedichas sin al la servo al la tuta homaro...
Ne gloru sin tiu, kiu amas sian propran landon, sed tiu, kiu amas la tutan homaron.
La Tero estas nur unu lando, kaj chiuj homoj ghiaj civitanoj." Bahá'u'lláh

"Mergighu en la oceanon de miaj paroloj por penetri ghiajn sekretojn
kaj malkovri chiujn perlojn de sagheco kashitajn en ghia profundeco." Bahá'u'lláh

Jen ligoj al interesaj bahaaj tekstoj diverstemaj en Esperanto.
Alklaku la simbolon @ por akiri la "kompaktigitan" tekston laù formato "RTF"
kun literoj "chapeligitaj" per la programo de la gazeto "EVENTOJ".
Se vi ne havas tiun programon, bonvolu alklaki CHI TIE.

Administracio Baha-a de John Huddleston ( Justeco en regado kaj administrado : La tria dimensio de monda paco ). @

Administrado Bahaa
>>> Gardanto de la Afero de Dio.
>>> Manoj de la Afero de Dio.
>>> Universala Domo de Justeco.
>>> Nacia Spirita Asembleo.
>>> Loka Spirita Asembleo.

La Báb, antaùinto de Bahá'u'lláh, kun Lia Libro Bayán kaj Liaj 18 unuaj dischiploj titolitaj "Literoj de la Vivanto". 

Baha'u'llah (Enkonduko al la vivo kaj al la instruoj de la fondinto de Bahaismo) @

Baha'u'llah kaj la Nova Epoko (Fama verko de la"Mano de la Afero de Dio" John E. Esslemont, tradukita de Lidia Zamenhof el la angla lingvo al esperanto. Tiu libro koncize klarigas chiujn aspektojn de la Bahaa Kredo) @

Bahaa Esperanto-Ligo (Tekstoj el festo-libro eldonita okaze de la 25jarigho de B.E.L. en 1997, kiujn oni povas legi pere de la ligoj chirkaùantaj la stelo-bildon naùpintan supre de tiu pagho) :
>>>  Historio de B.E.L. @
>>>  Kio estas Bahaismo ? @
>>>  Esperantistoj kaj bahaanoj. @
>>>  Famaj bahaaj esperantistoj. @
>>>  Bahaismo kaj internacia lingvo. @
>>>  Bahaa propono che UNo por internacia lingvo. @
>>>  La movadoj bahaa kaj esperanta - chu suspektemaj inter si samideanoj ?. @

Bahaa Filozofio(verkita de Lidia Zamenhof) @

Bahaismo, Religio de Paco (verkita de Lidia Zamenhof) @

Biblio kaj Bahaismo (bibliaj profetajhoj plenumitaj de Bàb kaj Bahà'u'llàh) @

Dio (kio estas Dio laù la Bahaismo ?) @

Ekzilo de Bahá'u'lláh. 

Epistolo al la Kristanoj de Bahà'u'llàh (Lawh-i-Aqdas = Laùhe-Akdas = Plej Sankta Epistolo) @

Familio de Bahá'u'lláh : 
>>> Mírzá Husayn 'Alí Núrí, titolita Bahá'u'lláh.
>>> Mírzá Buzurg, la patro de Bahá'u'lláh.
>>> Navváb, la unua edzino de Bahá'u'lláh.
>>> 'Abdu'l-Bahá 'Abbás, la plej maljuna filo de Bahá'u'lláh kaj Navváb.
>>> Bahíyyih Khánum, la filino de Bahá'u'lláh kaj Navváb.
>>> Mírzá Mihdí, la plej juna filo de Bahá'u'lláh kaj Navváb.
>>> Shoghi Effendi Rabbání, la pranepo de Bahá'u'lláh.
>>> Amatu'l Bahá Rúhíyyih Khánum, la edzino de Shoghi Effendi.

Globaligho (kiel evoluos la homara socio ?) @

Historio de Bahaismo (traduko al esperanto de artikolo verkita de la du jhurnalistoj francaj kaj nebahaanaj Stéphane BOYER kaj Christophe DENIZEAU)@

Internacia Bahaa Komunumo (modelo por la homara unuigho) @

Kashitaj Vortoj (aforismoj de Baha'u'llah por meditado) @

Kiel mi ekkredis (atestoj de kredantoj el diversaj landoj kaj epokoj) :
>>> Lidja Zamenhof el Pollando (en la 3a jardeko de la 20a jarcento) @
>>> Anneke Schouten-Buys el Nederlando (en la 7a jardeko de la 20a jarcento) @
>>> Bernhard Westerhoff el germanio (en la 9a jardeko de la 20a jarcento) @
>>> Eric Coffinet el Francio (en la 10a jardeko de la 20a jarcento) @

Kredo de Bahá'u'lláh - Mondreligio (Deklaro verkita de Shoghi Effendi por la Speciala Komitato de la Unuighintaj Nacioj por Palestino, Julio 1947 -
kaj esperantigita de Roan U. Orloff-Stone. 

Kroniko de Nabil  pri la fruaj tagoj de la bahaa revelacio
(tradukita el la originala lingvo persa de Shoghi Effendi kaj esperantigita de Roan U. Orloff-Stone) 

Kronologio de la Bahaa Kredo. 

Libro de Certeco  (Kitáb-i-Íqán de Bahá'u'lláh en 1862, laù la angla traduko de Shoghi Effendi kaj esperantigita de Lidja Zamenhof) 

Lidja Zamenhof (kelkaj verkoj pri Bahaismo) :
>>> Bahaa Filozofio. @
>>> Bahaismo, Religio de Paco. @
>>> Kiel mi ekkredis. @
>>> Vojoj de Dio. @

Mesagho de 'Abdu'l-Bahà al la Centra Organizo por Daùra Paco (1919) @

Mesagho de la Universala Domo de Justeco al la Religiaj Gvidantoj de la Mondo. (2002) @

Mond-Centro Bahaa kun la gravaj bahaaj lokoj sanktaj aù administraj. 

Mondcivitanismo (globala etiko por daùriva evoluo) @

Monto Karmel' (spirita lumturo por la homaro tra la tempoj) @

Paco inter la Nacioj (la nova jarmilo kaj la tutmonda paco) @

Parizaj Paroladoj de 'Abdu'l-Bahà (raporto de liaj paroladoj dum lia restado en Parizo
aùtume de 1911.Temas pri klarigoj de la instruoj de Bahà'u'llàh por okcidentuloj) @

Perloj de l'Sagho (kompilajho el la Skriboj de Bahà'u'llàh) @

Pilgrimado de la bahaanoj. 

Preghoj Bahaaj (donitaj de Bàb, Bahà'u'llàh kaj 'Abdu'l-Bahà por diversaj okazoj) @

Profetoj (kio estas la profetoj laù Bahaismo ?) @

Prospero de la Homaro (globala evolustrategio por tutmonda evoluo spirita  kaj materia) @
Sinjoro Martin Lavallée el Kanado faris provizore kompletan tradukon de tiu mesagho de la Bahaa Internacia Komunumo.

Religio  (kion vere signifas religio laù Bahaismo ?) @

Respondoj de ĎAbduíl-Bahá (Kolektita kaj tradukita el la persa lingvo de Laura Clifford Barney kaj esperantigita de Lidja Zamenhof) 

Senco de la Vivo ( kio estas la senco de la vivo laù Bahaismo ?) @

Statistikoj (stato de la Baha-a Kredo en julio 2000)

Temploj Bahaaj (Mashriqu'l-Adhkár) 

Transiro al laTria Jarmilo (kompreni la 20an jarcenton - fronti la defiojn de la 21a) @

Turnopunkto por Chiuj Nacioj (reformprogramo por fari la mondon regebla) @

Tutmonda Paco (universala pac-programo de la bahaa komunumo) @

Unu Mondo, Unu Mono (pri la enkonduko de unusola valuto tutmonde) @

Unueco de la Religioj (unueco en diverseco estas centra instruo de Bahà'u'llàh) @

Virinoj (statuto kaj rolo de la virinoj en la socio) @

Vivo de Abdul-Baha (filo de Baha'u'llah kaj gvidanto de la Kredo de 1892 ghis 1921) @

VIKIPEDIO (projekto por la konstruo de libera reta enciklopedio en multaj lingvoj. chiu povas kontribui per sia scio.) 
Chefpagho kaj  Bahaa Kredo, kie Kie vi trovos diversajn kategoriojn pri :
>>> la Centraj Personoj kaj elstaraj kredantoj de Babismo kaj Bahaismo tra diversaj epokoj
>>> la Historio de la Kredo
>>> la tekstoj de Babismo kaj Bahaismo
>>> la Administrado de la Bahaa Komunumo
>>> la gravaj lokoj.

Daùrigota (hejmpagho ghisdatigita la 30an de marto 2007)

Bahaa Esperanto-Ligo ( B.E.L. )
Eppsteiner Str. 89, DE-65719 Hofheim-Langenhain, Germanio
T +49-(0)6192-9929-16   F +49-(0)6192-9929-99
< http://www.bahaaeligo.bahai.de >
< bahaaeligo@bahai.de >